Czym jest EBITDA?

EBITDA to akronim od angielskiego „Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization”, co oznacza zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją i umorzeniem. Jest to wskaźnik finansowy, który pomaga ocenić rentowność operacyjną firmy, nie uwzględniając przy tym wpływu decyzji finansowych, systemu podatkowego oraz metod amortyzacji. EBITDA daje możliwość porównania rentowności pomiędzy firmami i branżami, eliminując wpływ niektórych czynników zewnętrznych i księgowych.

 

Do czego jest wykorzystywana?

EBITDA jest powszechnie używana w następujących rodzajach wycen:

1. Wycena przedsiębiorstw: Analitycy często stosują wskaźnik EBITDA do oceny wartości przedsiębiorstwa, porównując go z podobnymi firmami w danej branży. Wartość EBITDA może być używana jako mnożnik, aby oszacować wartość rynkową firmy.

2. Analiza kredytowa i wycena długu: EBITDA jest kluczowym wskaźnikiem dla instytucji finansowych przy ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Wskaźnik ten jest wykorzystywany do oceny, czy firma generuje wystarczająco dużo zysków operacyjnych, aby pokryć swoje zobowiązania.

3. Transakcje fuzji i przejęć: W trakcie procesu due diligence, EBITDA jest analizowana, aby ocenić operacyjną wydajność i potencjalne synergie między przedsiębiorstwami. Może służyć do ustalania ceny transakcji.

4. Analiza porównawcza: EBITDA pozwala na porównanie rentowności firm, niezależnie od ich struktury kapitałowej, polityki amortyzacyjnej i obciążeń podatkowych. Jest to przydatne przy analizie benchmarkingowej.

 

Podsumowanie

Warto jednak pamiętać, że EBITDA ma również swoje ograniczenia. Nie uwzględnia ona przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a także nie bierze pod uwagę nakładów kapitałowych niezbędnych do utrzymania lub rozwoju działalności. Dlatego też często jest uzupełniana o inne wskaźniki finansowe przy dokładniejszej analizie finansowej przedsiębiorstwa. Ostatecznie, choć EBITDA może być użyteczna, to nie powinna być jedynym wskaźnikiem branych pod uwagę podczas oceny sytuacji finansowej firmy.